Barcelona Cultura
>> Acceso al web Tras los muros del Monasterio
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Desde el 30 de octubre y hasta nuevo aviso, por las medidas de pervención del Covid-19, se suspenden todas las actividades presenciales previstas en el museo.

 

Podéis seguir visitando el monasterio y las exposiciones a través del siguiente enlace: https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=PEDRALBES&property=PEDRALBES&lang=2&codiActiv=100

 

 

Recordad que, durante la visita, por motivos de seguridad, la capilla de San Miguel permanece cerrada, y los espacios visitables tienen aforos distintos. Gracias por vuestra comprensión.

 

Seguid la actualidad del museo también en las redes sociales:

El blog del museu

Títol

La peste negra y el monasterio

Created date

20/04/2020

Introducció

Una reflexión histórica sobre la peste y sus consecuencias en el monasterio en relación a un contexto actual de naturaleza incierta

tomba claustre

La situació actual de crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències ha trencat, una vegada més, la sensació d’invencibilitat de la societat postmoderna i ha qüestionat uns valors que, lluny de ser immutables, s’hauran d’adaptar a una nova realitat. Més enllà de la crisi social, econòmica i política, la societat haurà de respondre davant d’un discurs, el de la por, que no és aliè a la història de la humanitat, però que és especialment perillós quan es monopolitza. En aquest sentit s’ha relacionat intencionadament la COVID 19 amb altres epidèmies i pandèmies històriques molt diferents, com la pesta de Justinià (541-542), la pesta negra (1346-1353) o la mal anomenada grip espanyola de 1918-1919, entre moltes altres, sobretot pel que fa al seu impacte mediàtic. Fins a quin punt és defensable, però, aquest símil? Què es pot desprendre de tot aquest discurs?  Prenem com a exemple l’epidèmia de pesta negra del 1347-1348 al monestir de Pedralbes, els estralls de la qual quedaren reflectits a la documentació conservada del cenobi i foren analitzats a la tesi doctoral de la conservadora en cap del centre, la doctora Anna Castellano i Tresserra: Origen i formació d'un Monestir Femení, Pedralbes al segle XIV (1327-1411).

La incidència de la pesta bubònica o mort negra, en anglès, a l’Europa de meitats del segle XIV s’ha de posar en context dins una crisi generalitzada provocada per males collites -en part derivades d’un canvi climàtic- , una inestabilitat econòmica sistèmica i diversos conflictes bèl·lics que foren un cultiu molt propici per la propagació de la malaltia. Així, durant els anys 1346 i 1353, tot i que amb rebrots posteriors, es calcula que l’afecció produïda pel que segurament fou la bactèria de la Yersinia pestis (de les quals la bubònica és només una de les tres variants que pot contagiar i l’autoria final de la qual ha estat objecte de debat historiogràfic) va matar prop d’un terç de la població europea, amb una oscil·lació entre el 30% i el 60 % segons la zona. En xifres absolutes l’epidèmia hauria causat la mort de prop de cinquanta milions de persones, només a Europa. Tota aquesta mortaldat, més enllà de l’impacte demogràfic i econòmic, va obrir una esquerda profunda a l’imaginari col·lectiu cristià de la mort que imperava a la societat medieval del moment, afavorit pel context d’augment d’un tímid racionalisme que produí una revaloració del temps i de l’espai, així com un interès per la vida terrenal. Aquesta nova dinàmica es plasmaria amb les ars moriendi, els manuals de l’art del bon morir del segle XV, o les danses macabres, entres altres manifestacions, on la mort no serveix de pretext per la reafirmació de l’ordre social, sinó per una subversió de les jerarquies, per una alliberació i una sort d’esperança d’utopia social, plasmada amb una iconografia genuïna que mostrarà tot l’horror de la realitat de la mort.

Quin va ser, però, l’impacte que va tenir la malaltia al monestir segons recullen les fonts que conservem? La interrelació entre dos documents de l’arxiu del cenobi, un datat el 10 de març del 1348 i l’altre el 7 de juliol del 1350, recollits en la tesi citada, ens permet una aproximació acurada. Així, l’any 1350 es va fer efectiva la donació que havia establert el donant Pere d’Era en el seu testament a la seva filla, Blanca, monja novícia, i a la resta de monges de la comunitat. Atès que en el moment de fer-se efectiva la donació havien passat ja dos anys de la defunció del donant, que havia mort el 13 de juny del 1348, per evitar el frau, la mateixa reina Elisenda va acreditar el nombre total de monges que residien al monestir en el moment de la defunció, que va establir en seixanta-set, fent una relació entre les que continuaven vives i les que havien mort dos anys després, fins arribar al 7 de juliol del 1350. Un total de divuit monges havien mort en aquest curt període, el que suposa més d’un 25% del total de les residents. No deixa de ser curiós, que la primera de les defuncions recollides fou la mateixa filla del donant, que morí el 19 de juny del 1348, només sis dies més tard que el seu pare. De les divuit defuncions recollides, setze es varen succeir entres els mesos de juny i setembre, si bé també entre les monges difuntes esmentades es trobaven cinc de les fundadores, pel que no es podria descartar l’edat avançada com a  causa de la seva mort. Si més no, la coincidència de tantes morts en un curt espai de temps fa innegable pensar que malgrat la clausura estricte a què estava sotmesa la comunitat, el monestir no fou aliè a l’epidèmia de pesta bubònica, que segurament entrà als murs a través de la novícia Blanca d’Era, que fou la primera mort recollida al llibre de defuncions. Amb aquestes morts, per tant, la comunitat va quedar reduïda a un total de cinquanta-una religioses, i no és fins a una nova donació l’any 1378 que tornem a tenir una nova xifra de les residents, setanta-vuit, que s’anirà revalidant i mantenint a les següents dècades, i que demostra que la recuperació demogràfica de la comunitat pels estralls de la pesta fou ràpida i amb una corba ascendent pronunciada.

Malauradament, però, la pesta del 1348, no fou l’única que es va deixar notar al monestir. Sor Eulària recull en el seu llibre les conseqüències de les epidèmies del 1466, el 1530 i el 1821, entre les més importants. Com es preparava el monestir per afrontar tot aquest seguit de rebrots? Si bé es pot deduir que el monestir ja disposava al segle XIV de la infermeria com un cos individual, es desconeix si aquesta primera infermeria medieval, citada a un inventari de l’any 1364, estaria tan preparada com la que es va aixecar en època moderna entre finals del segle XVI i durant el segle XVII. La nova infermeria renaixentista responia als nous conceptes de medicina i higiene de l’època i estava preparada per poder-se aïllar de la resta del monestir en cas d’epidèmies. Disposava d'una porta de comunicació al claustre que podia ser tapiada i d'un accés directe a l'hort, a l’exterior, i comptava a més amb unes dependències pròpies com procures, cuina, o capella. A diferència de la primera infermeria, a més, aquesta nova disposava d’habitacions per a quatre malaltes que es podien aïllar també entre sí.

La situación actual de crisis generada por la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias ha roto, una vez más, la sensación de invencibilidad de la sociedad postmoderna y ha cuestionado unos valores que, lejos de ser inmutables, deberán adaptarse a una nueva realidad. Más allá de la crisis social, económica y política, la sociedad deberá responder ante un discurso, el del miedo, que no es ajeno a la historia de la humanidad, pero que es especialmente peligroso cuando se monopoliza. En este sentido se ha relacionado intencionadamente el COVID-19 con otras epidemias y pandemias históricas muy diferentes, como la peste de Justiniano (541-542), la peste negra (desde 1346 hasta 1353) o la mal llamada gripe española de 1918-1919, entre muchas otras, sobre todo en cuanto a su impacto mediático. ¿Hasta qué punto es defendible este símil? ¿Qué se puede desprender de todo este discurso? Tomemos como ejemplo la epidemia de peste negra del 1347-1348 en el monasterio de Pedralbes, cuyos estragos quedaron reflejados en la documentación conservada del cenobio y fueron analizados en la tesis doctoral de la conservadora en jefe del centro, la doctora Anna Castellano y Tresserra: Origen i formació d'un Monestir Femení, Pedralbes al segle XIV (1327-1411).

La incidencia de la peste bubónica o muerte negra, en inglés, en la Europa de mediados del siglo XIV se debe poner en contexto dentro de una crisis generalizada provocada por malas cosechas -en parte derivadas de un cambio climático-, una inestabilidad económica sistémica y varios conflictos bélicos que fueron un cultivo muy propicio para la propagación de la enfermedad. Así, durante los años 1346 y 1353, aunque con rebrotes posteriores, se calcula que la afección producida por el que seguramente fue la bacteria de la Yersinia pestis (de las que la bubónica es sólo una de las tres variantes que puede contagiar y cuya autoría final ha sido objeto de debate historiográfico) mató cerca de un tercio de la población europea, con una oscilación entre el 30% y el 60% según la zona. En cifras absolutas la epidemia habría causado la muerte de cerca de cincuenta millones de personas, sólo en Europa. Toda esta mortandad, más allá del impacto demográfico y económico, abrió una grieta profunda en el imaginario colectivo cristiano de la muerte que imperaba en la sociedad medieval del momento, favorecido por el contexto de aumento de un tímido racionalismo que produjo una revalorización del tiempo y del espacio, así como un interés por la vida terrenal. Esta nueva dinámica se plasmaría con las ars moriendi, los manuales del arte del buen morir del siglo XV, o las danzas macabras, entras otras manifestaciones, donde la muerte no sirve de pretexto para la reafirmación del orden social, sino por una subversión de las jerarquías, para una liberación y una suerte de esperanza de utopía social, plasmada con una iconografía genuina que mostrará todo el horror de la realidad de la muerte.

¿Cuál fue, sin embargo, el impacto que tuvo la enfermedad en el monasterio según recogen las fuentes que conservamos? La interrelación entre dos documentos del archivo del cenobio, uno fechado el 10 de marzo de 1348 y el otro el 7 de julio de 1350, recogidos en la tesis citada, nos permiten una aproximación minuciosa. Así, en 1350 se hizo efectiva la donación que había establecido el donante Pedro de Era en su testamento a su hija, Blanca, monja novicia, y al resto de monjas de la comunidad. Dado que en el momento de hacerse efectiva la donación habían pasado ya dos años del fallecimiento del donante, que había muerto el 13 de junio de 1348, para evitar el fraude, la misma reina Elisenda acreditó el número total de monjas que residían en el monasterio en el momento del fallecimiento, que estableció en sesenta y siete, haciendo una relación entre las que continuaban vivas y las que habían muerto dos años después, hasta llegar al 7 de julio de 1350. Un total de dieciocho monjas habían muerto en este corto periodo, lo que supone más de un 25% del total de las residentes. No deja de ser curioso que la primera de las defunciones recogidas fue la misma hija del donante, que murió el 19 de junio de 1348, sólo seis días más tarde que su padre. De las dieciocho defunciones recogidas, dieciséis se sucedieron entre los meses de junio y septiembre, si bien también entre las monjas difuntas mencionadas se encontraban cinco de las fundadoras, por lo que no se podría descartar la edad avanzada como causa de su muerte. Por lo menos, la coincidencia de tantas muertes en un corto espacio de tiempo hace innegable pensar que a pesar de la clausura estricta a que estaba sometida la comunidad, el monasterio no fue ajeno a la epidemia de peste bubónica, que seguramente entró a los muros a través de la novicia Blanca de Era, la primera muerte recogida en el libro de defunciones. Con estas muertes, por lo tanto, la comunidad quedó reducida a un total de cincuenta y una religiosas, y no es hasta una nueva donación en 1378 que volvamos a tener una nueva cifra de las residentes, setenta y ocho, que se irá revalidando y manteniendo en las siguientes décadas, y que demuestra que la recuperación demográfica de la comunidad por los estragos de la peste fue rápida y con una curva ascendente pronunciada.

Desgraciadamente, la peste de 1348, no fue la única que se dejó notar en el monasterio. Sor Eulària recoge en su libro las consecuencias de las epidemias del 1466, en 1530 y en 1821, entre las más importantes. ¿Cómo se preparaba el monasterio para afrontar toda esta serie de rebrotes? Si bien se puede deducir que el monasterio ya disponía en el siglo XIV de la enfermería como un cuerpo individual, se desconoce si esta primera enfermería medieval, citada en un inventario del año 1364, estaría tan preparada como la que se levantó en época moderna entre finales del siglo XVI y durante el siglo XVII. La nueva enfermería renacentista respondía a los nuevos conceptos de medicina e higiene de la época y estaba preparada para poderse aislar del resto del monasterio en caso de epidemias. Disponía de una puerta de comunicación al claustro que podía ser tapiada y de un acceso directo en el huerto, en el exterior, y contaba además con unas dependencias propias como procuras, cocina, o capilla. A diferencia de la primera enfermería, además, esta nueva disponía de habitaciones para cuatro enfermas que se podían aislar también entre sí.

¿Cómo se recuperó la población europea de los efectos de la peste del 1346-1353? La recuperación no fue tan rápida como hemos podido ver en el monasterio de Pedralbes. Los brotes sucesivos de la epidemia impidieron que la sociedad europea no comenzara la recuperación demográfica hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XV. Sin embargo, a partir de entonces, una nueva coyuntura económica propiciada por la emigración a las ciudades, que recuperaron la importancia que habían perdido, el crecimiento de campesinos con pequeñas propiedades, que ocupaban las tierras que habían quedado abandonadas, y el aumento de los salarios ante la escasez de mano de obra, propició las bases necesarias de lo que se convertiría en el Renacimiento de la sociedad europea. En el subconsciente colectivo, sin embargo, surgieron unos tópicos que si bien no todos eran nuevos, se repetirían en las epidemias que vendrían después y se adaptarían e incorporarían al discurso de cada época hasta el punto de encontrar argumentos actuales que no distan mucho de las descripciones de la situación actual con el COVID-19, a pesar de tratarse de situaciones muy diferentes. Conceptos como el miedo a un enemigo desconocido, el fin del mundo presente, el colapso de no poder enterrar por la rapidez de las muertes o la desesperación de los médicos son tan presentes hoy en día en determinados sectores como la necesidad de buscar un chivo expiatorio para la enfermedad -fueran los judíos en la edad media o los inmigrantes a la actualidad- o incluso un posible castigo de naturaleza divina. Todos ellos tienen en común también la noción del silencio como heraldo del caos y preludio de la catástrofe, y es justamente el asentimiento de este silencio sistémico lo que tenemos que evitar para no ceder ante el discurso del miedo tan presente en la sociedad actual.

Enric M. Puga