Barcelona Cultura
>> Accés al web Rere els murs del Monestir
COVID19

Seguint les indicacions de salut Pública en relació al COVID 19, el Monestir de Pedralbes restarà tancat de forma preventiva durant els propers 15 dies

Murals divins: les pintures de la capella de Sant Miquel

Visita adreçada a ESO i batxillerat

Les dades obtingudes en el procés de restauració i conservació de la capella aporten informació sobre molts aspectes desconeguts de la pintura i n’ofereixen una imatge sorprenent i diferent, alhora que ens apropen al significat artístic i devocional de l’obra. És possible resseguir la feina que va fer el pintor? Com va treballar i en quines condicions? Quin és el context de creació artística d’aquesta obra? Quin significat simbòlic i devocional tenia l’obra? Redescobreix amb una nova mirada la capella de Sant Miquel, obra cabdal de la pintura gòtica catalana restaurada fa poc.

capella

Objectius:

  • Distingir les característiques del gòtic català. Reconèixer els elements bàsics que caracteritzen el gòtic italianitzant per mitjà de l’observació directa i la interpretació de les pintures de la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes.
  • Explicar la tècnica de la pintura al fresc que es va emprar per pintar la capella.
  • Analitzar les imatges de la capella de Sant Miquel com a document històric, referent estètic i interpretació de la realitat en relació amb el seu context de producció.
  • Valorar la necessitat de protegir el patrimoni.

 

Relacions curriculars:

  • Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials, textuals, iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar conceptes generals en fets de l’entorn proper. Representació gràfica de les seqüències temporals.
  • Reconeixement, comprensió i interpretació de representacions visuals dels diferents períodes artístics, establint-ne els sentits i els discursos i reflexionant-hi des d’una perspectiva contemporània.
  • Reconeixement i valoració del paper de les obres d’art com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius.
  • Lectura i interpretació de formes i imatges, tot identificant-ne i relacionant-ne els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
  • Coneixement d’algunes de les metodologies de la història de l’art i identificació del principals tipus de fonts per a l’estudi de les manifestacions artístiques.
  • Identificació i classificació dels vehicles, les tècniques, els materials i les tipologies artístiques. Definició del concepte d’estil i aplicació de la periodització històrica dels estils a obres artístiques concretes.

 

Competències bàsiques transversals d’ESO:

Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

Competències generals de batxillerat:

Competència comunicativa; competència en gestió i tractament de la informació; competència personal i intrapersonal (treball en equip, capacitat assertiva i dialògica, escoltar i aprendre dels altres); competència en el coneixement i la interacció amb el món (física, social, cultural i cívica).